Miasto Bydgoszcz bierze udział w

„Pilotażowym wdrożeniu modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą -SCWEW”

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach II Osi Priorytetowej Programu Wiedza Edukacja Rozwój

„Efektywne Polityki Publiczne dla Rynku Pracy, Gospodarki i Edukacji” Działania 2.10

Wysoka jakość systemu oświaty

Celem głównym przedsięwzięcia grantowego jest poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci, uczniów, słuchaczy ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, w ramach udzielonego Grantu na utworzenie i funkcjonowanie Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą (SCWEW).

Beneficjent: Miasto Bydgoszcz / Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3 Termin realizacji: 1.07.2021 – 30.06.2023

Dofinansowanie projektu (w tym dofinansowanie z UE): 1 279 033,65 zł.

Specjalistyczne Centrum Wspierania Edukacji Włączającej (SCWEW) na Granicznej.

Miło nam poinformować, że od września 2021 r. przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 3 w Bydgoszczy zaczyna funkcjonować Specjalistyczne Centrum Wspierania Edukacji Włączającej (SCWEW).  Powstało w wyniku nowych wyzwań oświatowych, koncentrujących się na zapewnieniu wysokiej jakości edukacji dla wszystkich uczniów, niezależnie do jakiej szkoły, czy przedszkola uczęszczają. Podstawowym, ale również  innowacyjnym  założeniem nowego modelu edukacji (edukacji włączającej) jest  dzielenie się wiedzą i doświadczeniami nauczycieli i specjalistów placówek specjalnych z nauczycielami przedszkoli i szkół ogólnodostępnych w celu wspólnego poszukiwania jak najlepszych rozwiązań do zapewnienia każdemu dziecku sukcesów rozwojowych i edukacyjnych na miarę własnych możliwości. 

Celem SCWEW jest udzielanie wsparcia przedszkolom i szkołom ogólnodostępnym w zakresie doskonalenia kompetencji kadry, zapewnienia uczniom możliwości pełnego rozwoju, z wykorzystaniem oferty edukacyjnej na każdym etapie kształcenia, uwzględniając ich indywidualne potrzeby i możliwości. 

Do najważniejszych zadań Specjalistycznego Centrum Wspierania Edukacji Włączającej (SCWEW) będą należały : 

  • Konsultacje dla nauczycieli przedszkoli i szkół ogólnodostępnych w celu prawidłowego zdiagnozowania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci/uczniów 
  • Wspieranie tychże nauczycieli w zakresie pracy z grupą zróżnicowaną, właściwego doboru podręczników, dostosowania programów, skutecznych metod pracy oraz doboru i obsługi specjalistycznego sprzętu 
  • Prowadzenie bądź współprowadzenie specjalistycznych zajęć oraz lekcji otwartych w placówkach ogólnodostępnych lub w SCWEW. 
  • Działania doradczo – szkoleniowe w zakresie podnoszenia kompetencji kadry i pracowników szkół i przedszkoli. 
  • Organizowanie specjalistycznych szkoleń i warsztatów oraz umożliwianie dokształcania we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli 
  • Wypożyczanie podręczników, sprzętu specjalistycznego, pomocy dydaktycznych oraz udostępnianie materiałów edukacyjnych do pracy z dziećmi i uczniami ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. 
  • Współpraca z podmiotami uczestniczącymi w procesie rozpoznawania potrzeb i udzielania pomocy dzieciom i ich rodzinom: poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, jednostkami ochrony zdrowia, placówkami realizującymi pomoc społeczną i pomoc rodzinie oraz instytucjami i organizacjami pozarządowymi  

Nowatorskie, a wręcz pionierskie działania SCWEW będą aktywnie wspierały model edukacji włączającej, która bazuje na przekonaniu, że wszyscy uczniowie w szkole mają zapewnione warunki do nauki i rozwoju, uwzględniające ich indywidualne potrzeby i możliwości, a nauczyciele są przygotowani do prowadzenia zajęć w grupie zróżnicowanej.


Struktura organizacyjna SCWEW w Bydgoszczy:

Aleksandra Kotecka – lider zespołu (a.kotecka@sosw3.bydgoszcz.pl) 

Jolanta Wierzbińska – ekspert ds. edukacji włączającej (j.wierzbinska@sosw3.bydgoszcz.pl)

Anna Bonisławska – specjalista ds. edukacji włączającej (a.bonislawska@sosw3.bydgoszcz.pl)

Krzysztof Nowaczyk – ekspert ds. informacji i ewaluacji (k.nowaczyk@sosw3.bydgoszcz.pl)

Dorota Firmowska – ekspert ds. technologii wspomagających (d.firmowska@sosw3.bydgoszcz.pl)

oraz 

8  koordynatorów ds. edukacji włączającej i współpracy ze SCWEW w bydgoskich placówkach ogólnodostępnych: Przedszkole nr 11, Przedszkole nr 20, Szkoła Podstawowa nr 10, Szkoła Podstawowa nr 27,  Szkoła Podstawowa nr 66, Technikum nr 4 w Zespole Szkól Chemicznych, Branżowa Szkoła nr 5 w Zespole Szkół Drzewnych, VII Liceum Ogólnokształcące.

Skip to content