Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

„Filary edukacji włączającej w szkole równych szans dla wszystkich"

19 maja 2023

 

Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Bydgoszczy, 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3 w Bydgoszczy,

Katedra Filozofii Wychowania i Edukacji Obywatelskiej,

oraz Katedra Pedagogiki Specjalnej i Logopedii 

na Wydziale Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 

mają zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w 

 

Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej

 

Filary edukacji włączającej w szkole równych szans dla wszystkich

19 maja 2023

 

 

Opis merytoryczny – główne założenia Konferencji

 

          Już prawie 2 lata przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 3 w Bydgoszczyfunkcjonuje Specjalistyczne Centrum Wspierania Edukacji Włączającej (SCWEW). Zajmuje się na co dzień udzielaniem wsparcia przedszkolom i szkołom ogólnodostępnym w przypadkach występowania trudności i problemów w pracy z dziećmi w grupach zróżnicowanych.

 

           Zespół ekspertów i specjalistów SCWEW korzysta w pracy terapeutycznej z przeprowadzonej analizy oczekiwań poszczególnych placówek biorących udział w projekcie. Ustala  comiesięczny  harmonogram  działalności,  mający  wspierać  szkoły ogólnodostępne

przez transfer wiedzy, umiejętności i doświadczenia w pracy z uczniami o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych oraz w kontaktach z rodzicami. Odbywa się to w różnych formach, m.in. poprzez szkolenia, obserwacje, konsultacje, sieć samodoskonalenia czy zajęcia modelowe. Zakres wsparcia obejmuje również dobór sprzętu oraz technologii asystujących dla uczniów oraz możliwość jego wypożyczenia. Przez wspólne działania nauczycieli szkół specjalnych i ogólnodostępnych dokonujemy  weryfikacji, czyli urealnienia wszelkich metod, form i dostosowania wymagań edukacyjnych do zróżnicowanych potrzeb uczniów.

 

            Znalezienie optymalnej ścieżki kształcenia w ramach edukacji inkluzyjnej dla wszystkich uczestników procesu dydaktycznego nie jest łatwe i nie jest pozbawione problemów, pytań i wątpliwości. Na bazie dwuletnich doświadczeń stwierdzamy, że sukces edukacji włączającej zależy w dużej mierze od nastawienia ludzi odpowiedzialnych za edukację, kompetentnych i przygotowanych do realizacji zadań związanych z edukacją (dyrektorzy szkół, nauczyciele, specjaliści i inni pracownicy) oraz uczestniczących w edukacji – w roli ucznia lub rodzica, a także środowiska, w którym odbywa się ten proces.

            Dynamika rozwoju współczesnego świata stawia przed systemem edukacji coraz to nowe wyzwania. Mają one związek ze zmianami społecznymi zmierzającymi do ukształtowania społeczeństwa włączającego, w którym każdy członek wspólnoty ma warunki do rozwoju indywidualnego potencjału. Koncepcja edukacji włączającej stanowi odpowiedź na współczesne uwarunkowania rozwoju społecznego i wynikające z tego potrzeby w zakresie edukacji.

            Zmiany w podejściu do organizacji kształcenia specjalnego zachodzące w Polsce na przestrzeni ostatnich 30 lat mają charakter ewolucyjny, a przyjęty kierunek zmian – od modelu segregacyjnego, poprzez model integracyjny, w stronę modelu włączającego – prowadzi do upowszechniania edukacji włączającej w polskim systemie oświaty z zachowaniem możliwości wyboru przez rodzica placówki spełniającej indywidualne potrzeby i oczekiwania ucznia.

            Stopniowe zwiększanie liczby uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w szkolnictwie ogólnodostępnym wymaga zmiany podejścia do uwzględniania w procesie nauczania-uczenia się zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów, sprzyjających ich rozwojowi, a także wdrażania działań służących wyrównywaniu ich szans edukacyjnych.

           Współcześnie właściwie nie zadaje się już pytania o sens edukacji włączającej, a raczej o to, jak ją wdrażać do praktyki szkolnej.

           Obrany kierunek zmian bazuje na przekonaniu, że możliwe jest zbudowanie szkoły, w której wszyscy uczniowie mają zapewnione warunki do rozwoju oraz nauczania-uczenia się, uwzględniającego ich indywidualne potrzeby i możliwości, a nauczyciele są przygotowani do prowadzenia zajęć z grupą zróżnicowaną. Możemy wówczas mówić o Edukacji dla wszystkich i Szkole równych szans – dla wszystkich.

           W trakcie Konferencji – dzięki zaprezentowaniu wielogłosu ludzi nauki, praktyków edukacji i rodziców – zaprezentujemy i opiszemy najważniejsze filary wdrażania edukacji włączającej oraz wskażemy kluczowe warunki, które są niezbędne do trwałości i wysokiej jakości edukacji w polskiej szkole i przedszkolu.

            Zaproszenie do udziału w Konferencji adresowane jest do : nauczycieli, terapeutów, dyrektorów szkół i przedszkoli, polityków, ludzi nauki, przedstawicieli instytucji wspierających oświatę, jak również rodziców, uczniów i studentów, a także do tych wszystkich, dla których jakość polskiej edukacji nie jest obojętna.

            Z  prośbą  do  wygłoszenia  referatów, Organizatorzy zwrócili się wcześniej do grona wybranych prelegentów, specjalizujących się w tematyce  edukacji  włączającej. W związku z powyższym Organizatorzy nie przewidują możliwości zgłaszania przez zainteresowanych własnych referatów.  Program Konferencji przewiduje możliwość wzięcia udziału w dyskusji i rozmowach z prelegentami w zaplanowanej debacie.

Komitet Naukowy: 

Prof. dr hab. Piotr Kostyło – Przewodniczący

Dr Maciej Jabłoński – Zastępca Przewodniczącego

Dr hab. Helena Ostrowicka, prof. uczelni – Dziekan Wydziału Pedagogiki UKW

Prof. dr hab. Jacek Błeszyński – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

w Warszawie 

Dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik prof. uczelni – Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Dr hab. Jolanta Rzeźnicka-Krupa prof. uczelni – Uniwersytet Gdański 

 

Komitet Organizacyjny :

Dr Iwona Mandrzejewska-Smól – Przewodnicząca  iwonaman@ukw.edu.pl

Mgr Aleksandra Kotecka  a.kotecka@sosw3.bydgoszcz.pl

Mgr Krzysztof  Nowaczyk  k.nowaczyk@sosw3.bydgoszcz.pl

Dr Tatiana Grabowska  tatiana@ukw.edu.pl

Dr Agnieszka Kamyk-Wawryszuk  a.kamwaw@ukw.edu.pl

 

Konferencja odbędzie się dn. 19 maja 2023 r. na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w godz. 9.00 – 16.00.  Szczegóły jej przebiegu zostaną podane w kolejnym komunikacie na przełomie kwietnia i maja 2023r.

Skip to content